Czy dokonanie przez fundację rodzinną czynności sprzecznej z celem fundacji czyni tę czynność nieważną?

Niewątpliwie fundacja rodzinna została powołana w określonym celu, jakim jest gromadzenie mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. Z kolei ustawa przyznała fundatorowi uprawnienie do określenia w statucie szczegółowego celu fundacji. Dodatkowo fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ograniczonym art. 5 ustawy.

Co do zasady dokonanie czynności prawnej nie powinno zostać uznane za nieważne tylko z tego względu, że prowadzi do nabycia praw lub obowiązków niezwiązanych z zakresem działania danego podmiotu. W przypadku jednak niektórych podmiotów sprzeczność podejmowanych czynności z ich ustawowymi celami może być przesłanką uznania takiej czynności za nieważną, co potwierdza również orzecznictwo (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 06.06.2014 r., III CZP 24/14).

Nie można zatem wykluczyć, że cele działalności fundacji rodzinnej zakreślone w ustawie nie będą kluczowe w ocenie ważności albo nieważności czynności prawnej dokonywanej prze fundację rodzinną.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top