Czy fundacja rodzinna może inwestować w kryptowaluty?

Warto przypomnieć, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie:

  1. zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia (nie dotyczy to pkt 3 i 4 poniżej);
  2. najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
  3. przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
  4. nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
  5. udzielania pożyczek: spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, beneficjentom,
  6. obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
  7. produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
  8. gospodarki leśnej.

Kwestia możliwości inwestowania przez fundację rodzinną w waluty wirtualne była przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, kryptowaluta nie jest nie jest instrumentem finansowym, ani też nie może być uznana za prawo o podobnym charakterze do papierów wartościowych i instrumentów pochodnych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podkreślił, że waluty wirtualne nie posiadają cech charakterystycznych dla instrumentów finansowych wymienionych wprost w ustawie o fundacji rodzinnej tj. papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, a zatem obrót wirtualnymi walutami wykracza poza zakres dozwolonej działalności fundacji rodzinnych (indywidualna interpretacja podatkowa z dnia 04.08.2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.312.2023.1.KS).

Warto jednak wskazać, że nie wyklucza to możliwości pośredniego zakupu kryptowaluty przez fundację rodzinną.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top