Czy fundacja rodzinna może nabyć nieruchomość rolną?

Zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego w brzmieniu znowelizowanym ustawą o fundacji rodzinnej, fundator może wnieść do fundacji rodzinnej nieruchomość rolną. Fundacja rodzinna nie jest bowiem zobowiązana do posiadania w takim przypadku statusu rolnika indywidualnego.

Dodatkowo należy wskazać, że obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 5 lat od dnia nabycia nieruchomości rolnej, nie dotyczy przypadku zbycia tej nieruchomości przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku wnoszenia do fundacji rodzinnej nieruchomości rolnej Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa może przysługiwać prawo pierwokupu albo nabycia, jednakże jest ono wyłączne w przypadku zbycia na rzecz na rzecz beneficjenta fundacji rodzinnej, będącego osobą bliską fundatora tej fundacji rodzinnej.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top