Czy fundacja rodzinna odpowiada za zobowiązania fundatora?

Warto przypomnieć, że majątek wniesiony do fundacji rodzinnej staje się jej własnością. Wobec tego, brak uregulowania kwestii odpowiedzialności fundacji za zobowiązania fundatora powstałe przed jej ustanowieniem, mógłby doprowadzić do wykorzystywania fundacji rodzinnej w celu uniknięcia egzekucji.

Wobec tego ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności fundacji za zobowiązania fundatora powstałe przed jej ustanowieniem, w tym również z tytułu obowiązku alimentacyjnego.

Dodatkowo warto podkreślić, że bez zgody wierzyciela nie jest możliwe wyłącznie ani ograniczenie omawianej odpowiedzialności.

Ponadto fundacja rodzinna ponosi odpowiedzialność za wykonanie powstałego po jej ustanowieniu obowiązku alimentacyjnego fundatora. Osoba uprawniona do otrzymania alimentów będzie mogła prowadzić egzekucję z majątku fundacji w przypadku, gdy egzekucja z majątku fundatora okaże się bezskuteczna. Jednakże powództwo przeciwko fundacji rodzinnej może zostać wniesione zanim egzekucja z majątku fundatora okaże się bezskuteczna.

Należy również wskazać, że omawiana odpowiedzialność ogranicza się do wartości mienia wniesionego przez fundatora według stanu z chwili wniesienia, a według cen z chwili zaspokojenia wierzyciela.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top