Czy fundacja rodzinna w organizacji może zwierać umowy?

Fundacja rodzinna w organizacji powstaje z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu, w zależności od tego czy oświadczenie o ustanowieniu fundacji zostało złożone w akcie założycielskim czy w testamencie. Dopiero z chwilą wpisu do rejestru fundacja rodzinna nabywa osobowość prawną.

Pomimo tego, że fundacja rodzinna w organizacji nie ma osobowości prawnej, posiada jednak zdolność prawną, co oznacza, że może m.in. zarządzać posiadanym majątkiem, nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Fundację rodzinną w organizacji można zatem przyrównać do spółki z o.o. w organizacji. Umowa zawarta przez fundację rodzinną w organizacji będzie zatem prawnie skuteczna. Z kolei z chwilą wpisu do rejestru fundacja rodzinna stanie się podmiotem praw i obowiązków fundacji rodzinnej w organizacji.

Przepisy ustawy o CIT mają również zastosowanie do fundacji rodzinnej w organizacji, a zatem skutki podatkowe czynności dokonanej przez fundację rodzinną w organizacji będą takie same jak w przypadku fundacji rodzinnej.

Warto podkreślić, że fundacja rodzinna przed uzyskaniem wpisu do rejestru jest reprezentowana przez fundatora lub pełnomocnika powołanego przez fundatora albo w przypadkach wskazanych w ustawie – przez zarząd. Czynności dokonane przez zarząd fundacji rodzinnej w organizacji podlegają natomiast zatwierdzeniu przez podmiot wskazany w statucie, którym może być dowolna osoba np. beneficjent, czy też organ np. zgromadzenie beneficjentów, a nawet sam fundator.

Należy jednak wskazać, że fundacja rodzinna w organizacji nie będzie podatnikiem podatku VAT, ponieważ przepisy ustawy o VAT nie mają zastosowania do jednostek w organizacji.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top