Czy fundator może zawrzeć z fundacją rodzinną umowę sprzedaży?

Ustawa o fundacji rodzinnej nie wyłącza możliwości zawarcia umowy sprzedaży między fundacją rodzinną a fundatorem. Ponadto z samego uzasadnienia projektu ustawy o fundacji rodzinnej wynika, że nabycie nowych składników majątkowych przez fundację rodzinną nie będzie podlegać ograniczeniom.

Dodatkowo z art. 24q ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynika, że transakcje pomiędzy fundacją rodzinną a beneficjentem, fundatorem, podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną powinny być przeprowadzane na warunkach rynkowych. Wobec tego, ww. przepis wprost wskazuje na możliwość zawierania przez fundację rodzinną umów z fundatorem.

Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku niespełnienia przez transakcję przesłanki rynkowego charakteru, dojdzie do powstania po stronie fundacji rodzinnej tzw. ukrytych zysków w postaci różnicy między wartością rynkową transakcji a jej ustaloną ceną. Warto przypomnieć, że ukryte zyski opodatkowane są w stawce 15%.

Planując taką transakcję należy jednak wziąć pod uwagę ryzyko zakwestionowania jej przez organy podatkowe.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top