Czy można obniżyć wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej?

Ustawa o fundacji rodzinnej nie ogranicza w żaden sposób możliwości zmiany wysokości funduszu założycielskiego, jednakże zgodnie z art. 20 ww. ustawy, fundacja rodzinna nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego ani w całości, ani w części, chyba że ustawa stanowi inaczej. Warto wskazać, że zwrot mienia fundatorowi jest możliwy jedynie w przypadku rozwiązania fundacji za życia fundatora.

Wobec tego jest możliwa zmiana wysokości funduszu założycielskiego pod warunkiem, że zmiana nie powoduje obniżenia funduszu poniżej 100 000 zł, jednakże nie będzie możliwe dokonanie zwrotu fundatorowi części mienia z obniżonego funduszu założycielskiego.

Dodatkowo ustawa o CIT, ani ustawa o fundacji rodzinnej nie zawierają żadnych regulacji w zakresie skutków podatkowych zmniejszenia wysokości funduszu założycielskiego.

Z uwagi na wskazany w ustawie o fundacji rodzinnej zakaz częściowego zwrotu fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego, należy wysunąć wniosek, że teoretycznie ustawa nie zabrania dokonania zmiany treści statutu polegającej na zmniejszeniu wysokości funduszu założycielskiego, jednakże nie będzie to skutkowało zwrotem mienia fundatorowi.  Mienie to pozostanie bowiem w majątku fundacji jako mienie wniesione przez fundatora.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top