Fundacja rodzinna a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Z unikaniem opodatkowania mamy do czynienia, gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

  • podejmowana czynność jest dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej;
  • korzyść podatkowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z przedmiotem i celem ustawy podatkowej lub jej przepisu;
  • sposób dokonania czynności jest sztuczny.

Wyjaśnienia wymaga, iż ze sztucznością mamy do czynienia, gdy działania podatnika przybierają formę, której nie stosuje się w podobnych okolicznościach, a dodatkowo taki sam cel ekonomiczny można osiągnąć innymi metodami powszechnie przyjętymi jako standardowe.

W związku z powyższym należy przyjąć, że działalność fundacji rodzinnych będzie uznana za wypełniającą przesłanki klauzuli unikania opodatkowania w przypadku, gdy fundacja będzie wykorzystywana do celów sprzecznych z ustawą o fundacji rodzinnej.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top