Fundacja rodzinna a podatek od przychodów z budynków

Co do zasady fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, a obowiązek jego uiszczenia zachodzi wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie.

Warto wskazać, że zwolnienie to nie ma zastosowania do podatku od przychodów z budynku. Obowiązek uiszczenia tego podatku zachodzi w przypadku, gdy budynek:

  • stanowi własność albo współwłasność podatnika;
  • jest składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą;
  • został oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze;
  • jest położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawę opodatkowania stanowi natomiast suma przychodów z poszczególnych budynków, pomniejszona o kwotę 10 000 000 zł.

Wobec tego, fundacja rodzinna będzie zobowiązana do uiszczenia tego podatku, gdy zostaną spełnione ww. przesłanki, a wartość budynku będzie przekraczać 10 000 000 zł.

Warto wskazać, że omawiany podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania i jest płatny miesięcznie.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top