Jak przebiega likwidacja fundacji rodzinnej w organizacji?

Warto wskazać, że ustawa o fundacji rodzinnej przewiduje, że fundacja rodzinna w organizacji ulega rozwiązaniu, w przypadku, gdy:

  • nie została zgłoszona do rejestru fundacji rodzinnych w terminie sześciu miesięcy od dnia sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu,
  • postanowienie sądu rejestrowego odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne.

Do fundacji rodzinnej w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy o likwidacji fundacji rodzinnej. Wobec tego, jeżeli fundacja rodzinna w organizacji jest rozwiązywana za życia fundatora, fundator jest wyłącznie uprawnionym do otrzymania mienia w związku z jej rozwiązaniem, chyba że statut stanowi inaczej, w szczególności określa beneficjentów uprawnionych do mienia w związku z rozwiązaniem fundacji.

W dalszej kolejności należy przypomnieć, że przekazanie mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej / fundacji rodzinnej w organizacji podlega opodatkowaniu podatkiem CIT w stawce 15%. W omawianym przypadku podstawę opodatkowania stanowi wartość tego mienia. Przychód ten pomniejsza się natomiast o wartość podatkową mienia wniesionego do fundacji rodzinnej w organizacji.

Należy również wskazać, że przed przekazaniem mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej w organizacji, należy zaspokoić wszystkich wierzycieli i uregulować jej zobowiązania.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top