Jaką odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu fundacji rodzinnej?

Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej, członkowie jej zarządu przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do dołożenia należytej staranności oraz postępowania w sposób lojalny wobec fundacji rodzinnej.

Ponadto członkowie zarządu także po wygaśnięciu mandatu nie mogą ujawniać tajemnic fundacji rodzinnej. Są to informacje dotyczące w szczególności kierunków inwestowania, organizacji fundacji oraz samych beneficjentów.

Członkowie zarządu wobec fundacji rodzinnej ponoszą również solidarną odpowiedzialność opartą na zasadzie winy za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu. Odpowiedzialność tą wyłącza jedynie działanie w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które muszą być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Wobec tego odpowiedzialność członków zarządu fundacji rodzinnej jest analogiczna w stosunku do odpowiedzialności członków zarządu przewidzianą w przepisach kodeksu spółek handlowych.

Ponadto należy wskazać, że członkowie zarządu ponoszą także odpowiedzialność karną w przypadku nieprzekazania do Krajowej Administracji Skarbowej żądanych przez ten organ informacji o beneficjentach i świadczeniach lub mieniu przekazanym w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, oraz spisu majątku.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top