Jakie czynności są konieczne po zawiązaniu fundacji rodzinnej?

Przypomnijmy, że po zawiązaniu fundacji rodzinnej powstaje fundacja rodzinna w organizacji, jednakże nie ma ona osobowości prawnej. Do momentu wpisu do rejestru fundacji, fundacja może zarządzać we własnym imieniu posiadanym majątkiem i zapewniać jego ochronę, w szczególności nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.

Po zawiązaniu fundacji rodzinnej konieczne jest natomiast:

1.     dokonanie przez fundację rodzinną w organizacji zgłoszenia beneficjentów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych;

2.     zgłoszenie wniosku o rejestrację fundacji rodzinnej w rejestrze fundacji rodzinnych;

3.     sporządzenie dokumentacji RODO;

4.     odebranie od beneficjentów oświadczeń dotyczących udostępnienia fundacji rodzinnej danych osobowych;

5.     wystąpienie przez fundację rodzinną w organizacji do Głównego Urzędu Statystycznego z wnioskiem o nadanie nr REGON;

6.     po nadaniu numeru REGON – wystąpienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o nadanie nr NIP – z wnioskiem może wystąpić również fundacja rodzinna w organizacji;

7.     zawarcie z bankiem umowy dotyczącej prowadzenia rachunku bankowego, jednakże dopiero po nadaniu fundacji rodzinnej numerów NIP i REGON;

8.     dokonanie wyboru firmy audytorskiej z uwagi na fakt, że zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej konieczne jest przeprowadzanie audytu fundacji rodzinnej co 4 lata.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top