Karny podatek CIT w przypadku uzyskania przychodów od podmiotów powiązanych z fundacją rodzinną

Zgodnie z projektowaną nowelizacją, w przypadku uzyskania przez fundację rodzinną przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją, fundacja będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego w stawce 19%.

Wymaga również podkreślenia, iż zgodnie z projektowanymi przepisami do wypełnienia definicji podmiotu powiązanego będzie wystarczało posiadanie w nim 5% udziałów lub akcji.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top