Kiedy fundacja rodzinna może wyłączyć z podstawy opodatkowania wartość środków przekazanych przez fundatora?

Warto przypomnieć, że fundacja rodzinna jest zobowiązana do uiszczenia podatku CIT m.in. od przekazanego świadczenia na rzecz beneficjenta lub mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej.

Podstawę opodatkowania stanowi natomiast przychód odpowiadający wartości tego świadczenia lub mienia, jednakże w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej ustawodawca przewidział możliwość pomniejszenia tego przychodu o wartość podatkową mienia wniesionego przez fundatora lub fundatorów.

Wobec tego należy uznać, że w przypadku przekazania na poczet funduszu założycielskiego środków pieniężnych stanowiących zysk z prowadzonej przez fundatora działalności gospodarczej, a zatem środków, które już były przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym i następnie dokonania wypłaty tych środków beneficjentowi w ramach spełnienia świadczenia przez fundację, dojdzie do ponownego opodatkowania tych środków.

Kwestia ta była przedmiotem indywidualnej interpretacji podatkowej. Zdaniem wnioskodawcy w przypadku spełnienia na rzecz beneficjenta świadczenia pochodzącego ze środków wniesionych do fundacji rodzinnej, nie zaś z zysków wypracowanych przez nią w ramach prowadzonej działalności, fundacja będzie mogła odliczyć od podstawy opodatkowania wartość przekazanych środków na poczet funduszu założycielskiego. Argumentując swoje stanowisko wnioskodawca podnosił, że fundacja rodzinna jest wówczas wyłącznie pośrednikiem w przekazywaniu środków pieniężnych beneficjentom, a zatem po stronie fundacji nie powstaje przychód, którym jest realne zwiększenie majątku podatnika.

Organ podatkowy słusznie uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe podkreślając, że wyłącznie w przypadku przekazania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej będzie możliwe obniżenie podstawy opodatkowania o wartość podatkową mienia przekazanego fundacji przez fundatora lub fundatorów (interpretacja indywidualna z dnia 19.07.2023 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.172.2023.2.DP, interpretacja indywidualna z dnia  23.08.2023 r., 0114-KDIP2-1.4010.149.2023.2.KS).

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top