Najem przez fundację rodzinną lokalu od fundatora

Zdaniem Dyrektora KIS, w przypadku zawarcia umowy najmu przez fundację rodzinną z fundatorem będącym jednocześnie beneficjentem, czynsz najmu płacony przez fundację rodzinną fundatorowi:

  • nie będzie stanowił dla fundacji rodzinnej przychodu z tytułu spełnienia przez nią świadczenia na rzecz beneficjenta;
  • nie będzie stanowił dla fundacji przychodu z tzw. ukrytych zysków, pod warunkiem, że czynsz ten będzie rynkowy.

W tym miejscu warto przypomnieć, że fundacja rodzinna co do zasady jest zwolniona z podatku CIT, jednak w niektórych przypadkach jest zobowiązana do uiszczenia podatku, m.in. z tytułu spełnienia świadczenia na rzecz beneficjenta bądź powstania po stronie fundacji rodzinnej przychodu z tytułu ukrytych zysków.

Dyrektor KIS podkreślił jednak, że świadczenie spełniane przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta ma swoje źródło w treści statutu fundacji rodzinnej oraz liście beneficjentów. Obowiązek zapłaty czynszu najmu przez fundację rodzinną wynika natomiast z tytuł zawartej między nią a fundatorem umowy najmu, nie zaś statutu fundacji rodzinnej. Wobec tego, nie może zostać uznany za świadczenie w rozumieniu przepisów ustawy o fundacji rodzinnej.

W zakresie ukrytych zysków należy natomiast wskazać, że zalicza się do nich m.in. różnicę między wartością rynkową transakcji a ustaloną ceną tej transakcji między fundacją rodzinną a beneficjentem, fundatorem, podmiotem powiązanym z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną.

Zdaniem Dyrektora KIS, jeżeli czynsz najmu wypłacany przez fundację rodzinną będzie ustalany na warunkach rynkowych, nie wystąpi różnica między wartością rynkową a ustaloną między stronami ceną tej transakcji, co oznacza, że czynsz najmu nie będzie stanowił w żadnej części ukrytego zysku.

Powyższe stanowisko zostało zawarte w następujących interpretacjach indywidualnych:

  • z dnia 11.08.2023 r., 0111-KDIB1-2.4010.258.2023.1.EJ;
  • z dnia 11.08.2023 r., 0114-KDIP2-1.4010.340.2023.1.KW;
  • z dnia 11.08.2023 r., 0114-KDIP2-1.4010.341.2023.1.KW;
  • z dnia 11.08.2023 r., 0111-KDIB1-2.4010.291.2023.1.EJ.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top