Niekorzystna interpretacja podatkowa dotycząca fundacji rodzinnych ustanawianych przez fundatorów będących małżonkami

Dyrektor KIS wydał dwie niekorzystne interpretacje podatkowe, w których stwierdził, że w przypadku, gdy fundatorami fundacji rodzinnej są małżonkowie, wypłata na ich rzecz świadczeń nie będzie w pełni zwolniona z opodatkowania podatkiem PIT (interpretacje podatkowe z dnia 30.04.2024 r.,  0112-KDIL2 1.4011.113.2024.2.JK oraz 0112-KDIL2-1.4011.114.2024.2.JK).

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o CIT przychody w postaci świadczenia otrzymanego od fundacji rodzinnej przez fundatora lub osobę będącą w stosunku do fundatora w tzw. zerowej grupie podatkowej są objęte zwolnieniem z podatku PIT. Dodatkowo, dla celów opodatkowania podatkiem PIT ustala się proporcję wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez każdego z fundatorów lub przez fundację rodzinną.

Zdaniem Dyrektora KIS, zakres tego zwolnienia wyznaczony jest stosunkiem wartości składników mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przypadającej na tego fundatora lub fundację rodzinną do wartości sumy mienia wniesionego przez wszystkich fundatorów i fundację rodzinną.

Oznacza to, że w przypadku, gdy małżonkowie będący fundatorami wnieśli do fundacji rodzinnej po 50% mienia, ww. proporcja będzie wynosić 50%, a zatem, wypłata na ich rzecz świadczeń będzie zwolniona jedynie w części odpowiadającej tej proporcji, tj. w 50%.

Z taką interpretacją nie sposób się zgodzić, ponieważ fundatorzy będący małżonkami są względem siebie w tzw. zerowej grupie podatkowej.

Ponadto warto podkreślić, że omawiane interpretacje dotyczyły małżonków, w których małżeństwie obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Wspólność ta jest z kolei współwłasnością łączną, co oznacza, że nie jest możliwe ustalenie ułamkowego udziału danego małżonka we wspólnym majątku. Wobec tego, w takiej sytuacji ww. proporcja powinna wynosić 100%.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top