Odpłatne zarządzanie fundacją rodzinną przez fundatora będzie traktowane przez organy podatkowe jako ukryty zysk

W wydanej w dniu 7 grudnia 2023 r. indywidualnej interpretacji nr 1.4010.421.2023.2.DD, Dyrektor KIS uznał, że w przypadku zawarcia przez fundację rodzinną z fundatorem będącym jednocześnie beneficjentem tzw. kontraktu menadżerskiego:

  • po stronie fundacji rodzinnej nie powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu spełnienia świadczenia na rzecz beneficjenta;
  • po stronie fundacji rodzinnej powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu ukrytych zysków w postaci świadczenia wypłacanego przez fundację rodzinną na rzecz fundatora z tytułu zarządzania i kontroli.

Dyrektor KIS podkreślił (analogicznie jak w przypadku zapłaty przez fundację rodzinną czynszu najmu na rzecz fundatora), że świadczenie spełniane przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta ma swoje źródło w treści statutu fundacji rodzinnej oraz liście beneficjentów, a zapłata wynagrodzenia z tytułu zarządzania i kontroli nad fundacją rodzinną, będzie wynikać z kontraktu menadżerskiego.

Z kolei w zakresie ukrytych zysków, Dyrektor KIS potwierdził, że wynagrodzenie otrzymane przez fundatora na podstawie kontraktu menadżerskiego będzie stanowiło dla fundacji rodzinnej ukryty zysk w postaci świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu usług zarządzania i kontroli, podlegający opodatkowaniu w stawce 15%.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top