Podmiot zatwierdzający czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji – jakie czynności wymagają zatwierdzenia i kto może pełnić funkcję podmiotu zatwierdzającego czynności zarządu

Ustawa o fundacji rodzinnej obliguje fundatora do wskazania w statucie podmiotu zatwierdzającego czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji. Warto wskazać, że fundację rodzinną w organizacji ustanowioną na podstawie oświadczenia fundatora złożonego w akcie założycielskim reprezentuje fundator. W przypadku natomiast fundacji rodzinnej ustanowionej w testamencie, organem uprawnionym do reprezentowania w okresie organizacji jest zarząd. Fundator może również powołać pełnomocnika do reprezentowania fundacji rodzinnej.

Pojawia się zatem pytanie, w jakim celu ustawodawca wymaga wskazania w statucie podmiotu zatwierdzającego czynności zarządu fundacji w organizacji ustanowionej na podstawie oświadczenia fundatora zawartego w akcie założycielskim.

Analizując ustawę o fundacji rodzinnej można wskazać zaledwie kilka przypadki, w których fundacja rodzinna w organizacji nie może być reprezentowana przez fundatora lub pełnomocnika powołanego przez fundatora, i co do zasady jest reprezentowana przez zarząd, a mianowicie:

  1. w przypadku, gdy fundacji rodzinnej nie zgłoszono do sądu rejestrowego w terminie określonym w art. 83 albo postanowienie sądu odmawiające rejestracji stało się prawomocne, a fundacja rodzinna w organizacji nie jest w stanie niezwłocznie pokryć w pełni wierzytelności beneficjentów i osób trzecich, zarząd dokonuje likwidacji fundacji rodzinnej w organizacji;
  2. w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej w organizacji, zarząd albo likwidator niezwłocznie usuwa dane osobowe przetwarzane przez fundację rodzinną w organizacji;

Należy podkreślić, że powołana wyżej ustawa nie precyzuje podmiotów, którym statut może przyznać kompetencje do zatwierdzania czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji, przyznając jednocześnie fundatorowi uprawnienie w zakresie wskazania tego podmiotu. Należy jednak uznać, że tym podmiotem może być np. organ fundacji rodzinnej, beneficjent, fundator, inna osoba trzecia.

Z drugiej strony fundator ma swobodę w wyborze tego podmiotu, a samo użycie w przepisie słowa „podmiot” wskazuje na możliwość jego szerokiej interpretacji.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top