Projekty rozporządzeń dotyczące rejestru fundacji rodzinnych

Na początku kwietnia Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dwa projekty rozporządzeń, dotyczących utworzenia nowego rejestru fundacji rodzinnych. Pierwotnie informacje o fundacjach miały znajdować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, a proponowany rejestr ma być dedykowany stricte dla nowych podmiotów.

Nowo utworzony rejestr ma być prowadzony w formie online poprzez system teleinformatyczny, a zgłoszenia ma dokonywać wyłącznie fundator lub ewentualnie zarząd fundacji rodzinnej, w przypadku gdy fundacja zostałaby ustanowiona w testamencie.

Projekt rozporządzenia wskazuje także jakie dane powinien zawierać składany wniosek o wpis tj. m.in. nazwa, siedziba, adres fundacji rodzinnej, wysokość
funduszu założycielskiego, a także dane osoby składającej zgłoszenie.

Warto podkreślić, że zgodnie z nowelizacją ustawy możliwe będzie pozbawienie fundacji rodzinnej w organizacji zwolnienia podmiotowego z podatku dochodowego w przypadku niezgłoszenia jej do rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jej powstania albo gdy postanowienie sądu rejestrowego odmawiające jej zarejestrowanie stało się prawomocne.

 

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top