Reprezentacja fundacji rodzinnej w organizacji w umowie z członkiem zarządu

Warto przypomnieć, że z chwilą zawiązania powstaje fundacja rodzinna w organizacji, zaś pełnoprawna fundacja rodzinna rozpoczyna swój byt dopiero z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.

Fundacja rodzinna w organizacji jest reprezentowana przez fundatora lub pełnomocnika powołanego przez fundatora albo w przypadkach wskazanych w ustawie – przez zarząd. Do fundacji rodzinnej w organizacji mają natomiast odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące fundacji rodzinnej (w sprawach nieuregulowanych w ustawie).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 i 2 ustawy o fundacji rodzinnej, w umowie między fundacją a członkiem zarządu oraz w sporze fundacji z członkiem zarządu, fundację rodzinną reprezentuje rada nadzorcza, a w przypadku braku rady nadzorczej – pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia beneficjentów. W sytuacji, gdy członek zarządu jest jednocześnie jedynym członkiem zgromadzenia beneficjentów, czynność prawna między tym nim a fundacją rodzinną wymaga formy aktu notarialnego.

Powstaje zatem pytanie, kto reprezentuje fundację rodzinną w organizacji w umowie z członkiem zarządu.

Omawianą sytuację należy odnieść w drodze analogii do spółek z o.o. w organizacji. Zgodnie z art. 210 k.s.h., w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Kwestia możliwości zastosowania art. 210 k.s.h. do spółki z o.o. w organizacji była przedmiotem rozważań Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który stanął na stanowisku, że przepis ten ma również zastosowanie do spółek z o.o. w organizacji (wyrok SA w Katowicach z dnia 30.06.2020 r., V AGa 626/18). Wobec tego należy uznać, że w przypadku fundacji rodzinnej w organizacji zastosowanie będzie miał ww. art. 63 ustawy

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top