Sąd potwierdza: zapłacenie fundatorowi za zarządzanie fundacją rodzinną stanowi ukryty zysk.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 11 kwietnia 2024 r. (I SA/Łd 134/24) oddalił skargę na interpretację indywidualną, o której wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie.

Organ w niej uznał, że że w przypadku zawarcia przez fundację rodzinną z fundatorem będącym jednocześnie beneficjentem tzw. kontraktu menadżerskiego:

  • po stronie fundacji rodzinnej nie powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu spełnienia świadczenia na rzecz beneficjenta;
  • po stronie fundacji rodzinnej powstanie obowiązek zapłaty podatku z tytułu ukrytych zysków w postaci świadczenia wypłacanego przez fundację rodzinną na rzecz fundatora z tytułu zarządzania i kontroli.

Dyrektor KIS podkreślił (analogicznie jak w przypadku zapłaty przez fundację rodzinną czynszu najmu na rzecz fundatora), że świadczenie spełniane przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta ma swoje źródło w treści statutu fundacji rodzinnej oraz liście beneficjentów, a zapłata wynagrodzenia z tytułu zarządzania i kontroli nad fundacją rodzinną, będzie wynikać z kontraktu menadżerskiego.

Z kolei w zakresie ukrytych zysków, Dyrektor KIS potwierdził, że wynagrodzenie otrzymane przez fundatora na podstawie kontraktu menadżerskiego będzie stanowiło dla fundacji rodzinnej ukryty zysk w postaci świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z beneficjentem, fundatorem lub fundacją rodzinną z tytułu usług zarządzania i kontroli, podlegający opodatkowaniu w stawce 15%.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top