ZAŁÓŻ FUNDACJĘ RODZINNĄ

Strona prowadzona przez Kancelarię Brightspot

Dowiesz się tutaj czym jest fundacja rodzinna, jakie może mieć zastosowanie oraz jak ją założyć.

Maciej Jojczyk, radca prawny
Partner w kancelarii Brightspot

Fundacja rodzinna jest nowym typem osoby prawnej, wprowadzonym do polskiego porządku prawnego na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. Jest to instytucja, której główną funkcją jest gromadzenie majątku w celu jego ochrony przed rozdrobnieniem i zarządzania nim w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb beneficjentów, będących co do zasady członkami rodziny fundatora. Fundacja rodzinna w praktyce znajdzie trzy zastosowania. Pierwszym z nich jest stosowanie fundacji rodzinnej jako narzędzia sukcesji. Majątek wprowadzony do fundacji przez fundatora nie trafi do masy spadkowej, a spadkobiercy będą mogli z niego korzystać jako beneficjenci fundacji w sposób określony przez jej statut. Drugim zastosowaniem będzie używanie fundacji jako narzędzia optymalizacji podatkowej. Fundacja rodzinna co do zasady nie jest podatnikiem podatku CIT, więc uzyskiwane przez nią dochody nie będą opodatkowane. Trzecim zastosowaniem będzie wykorzystanie fundacji jako wehikułu inwestycyjnego. Fundacja rodzinna może inwestować w akcje, obligacje oraz udzielać pożyczek w sposób całkowicie zwolniony z podatku.

CZYM JEST FUNDACJA RODZINNA?

Fundacja rodzinna jest nowym typem osoby prawnej, wprowadzonym do polskiego porządku prawnego na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. Jest to instytucja, której główną funkcją jest gromadzenie majątku w celu jego ochrony przed rozdrobnieniem i zarządzania nim w sposób zapewniający zaspokojenie potrzeb beneficjentów, będących co do zasady członkami rodziny fundatora. Fundacja rodzinna w praktyce znajdzie trzy zastosowania. Pierwszym z nich jest stosowanie fundacji rodzinnej jako narzędzia sukcesji. Majątek wprowadzony do fundacji przez fundatora nie trafi do masy spadkowej, a spadkobiercy będą mogli z niego korzystać jako beneficjenci fundacji w sposób określony przez jej statut. Drugim zastosowaniem będzie używanie fundacji jako narzędzia optymalizacji podatkowej. Fundacja rodzinna co do zasady nie jest podatnikiem podatku CIT, więc uzyskiwane przez nią dochody nie będą opodatkowane. Trzecim zastosowaniem będzie wykorzystanie fundacji jako wehikułu inwestycyjnego. Fundacja rodzinna może inwestować w akcje, obligacje oraz udzielać pożyczek w sposób całkowicie zwolniony z podatku.

CZYM JEST FUNDACJA RODZINNA?

JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ RODZINNĄ?

Założenie fundacji rodzinnej wymaga:

 • Złożenia przez fundatora lub fundatorów (osoby fizyczne) oświadczenia o ustanowieniu Fundacji Rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie.
 • Sporządzenia statutu zawierającego reguły działania fundacji rodzinnej.
 • Przekazania majątku na fundusz założycielski (o wartości min. 100 000 zł).
 • Ustanowienia organów fundacji rodzinnej.
 • Wpisania fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.
 •  

JAK ZAŁOŻYĆ FUNDACJĘ RODZINNĄ?

Założenie fundacji rodzinnej wymaga:

 • Złożenia przez fundatora lub fundatorów (osoby fizyczne) oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie.
 • Sporządzenia statutu zawierającego reguły działania fundacji rodzinnej.
 • Przekazania majątku na fundusz założycielski (o wartości min. 100 000 zł).
 • Ustanowienia organów fundacji rodzinnej.
 • Wpisania fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.
 •  

Fundacja rodzinna jest co do zasady objęta zwolnieniem podmiotowym z podatku dochodowego, a konieczność uiszczenia tego podatku powstanie jedynie w określonych w ustawie przypadkach. Wobec tego fundacja rodzinna może przeznaczać aktywa na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewidzianym w ustawie bez obciążeń podatkowych, a uzyskane korzyści przeznaczać na kolejne inwestycje również bez konieczności uiszczania podatków. Co do zasady fundacja rodzinna zapłaci podatek jedynie w sytuacji, w której beneficjenci będą uzyskiwali z niej świadczenia.

Fundacje rodzinne są zobowiązane do spełniania na rzecz beneficjentów świadczeń, np. w postaci wypłaty środków pieniężnych, przekazania mienia, pokrycia kosztów ich utrzymania czy edukacji. Zasady realizacji omawianych świadczeń muszą zostać określone w statucie. Beneficjent należący do tzw. grupy 0, tj. będący  w stosunku do fundatora małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem lub macochą, nie zapłaci podatku dochodowego z tytułu przychodu w postaci otrzymanego świadczenia. Po stronie takiego beneficjenta nie powstanie również obowiązek uiszczenia daniny solidarnościowej, ponieważ przychód z tytułu otrzymania świadczenia od fundacji rodzinnej, w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie został włączony do podstawy obliczania wysokości daniny solidarnościowej.

Jedynym podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku dochodowego w przypadku wypłaty świadczenia beneficjentowi będzie fundacja rodzinna. Stawka podatku będzie wynosiła 15% od wartości spełnionego świadczenia. Zasady te obowiązują pod warunkiem, że realizacja świadczenia na rzecz beneficjenta następuje w zakresie i w sposób zgodny ze statutem fundacji rodzinnej.

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy fundacja rodzinna jest rozwiązaniem opłacalnym, czy też nie. Kwestia ta powinna zostać przeanalizowana niezależnie dla każdego stanu faktycznego.


CZY FUNDACJA RODZINNA SIĘ OPŁACA?

Fundacja rodzinna jest co do zasady objęta zwolnieniem podmiotowym z podatku dochodowego, a konieczność uiszczenia tego podatku powstanie jedynie w określonych w ustawie przypadkach. Wobec tego fundacja rodzinna może przeznaczać aktywa na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewidzianym w ustawie bez obciążeń podatkowych, a uzyskane korzyści przeznaczać na kolejne inwestycje również bez konieczności uiszczania podatków. Co do zasady fundacja rodzinna zapłaci podatek jedynie w sytuacji, w której beneficjenci będą uzyskiwali z niej świadczenia.

Fundacje rodzinne są zobowiązane do spełniania na rzecz beneficjentów świadczeń, np. w postaci wypłaty środków pieniężnych, przekazania mienia, pokrycia kosztów ich utrzymania czy edukacji. Zasady realizacji omawianych świadczeń muszą zostać określone w statucie. Beneficjent należący do tzw. grupy 0, tj. będący  w stosunku do fundatora małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem lub macochą, nie zapłaci podatku dochodowego z tytułu przychodu w postaci otrzymanego świadczenia. Po stronie takiego beneficjenta nie powstanie również obowiązek uiszczenia daniny solidarnościowej, ponieważ przychód z tytułu otrzymania świadczenia od fundacji rodzinnej, w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie został włączony do podstawy obliczania wysokości daniny solidarnościowej.

Jedynym podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku dochodowego w przypadku wypłaty świadczenia beneficjentowi będzie fundacja rodzinna. Stawka podatku będzie wynosiła 15% od wartości spełnionego świadczenia. Zasady te obowiązują pod warunkiem, że realizacja świadczenia na rzecz beneficjenta następuje w zakresie i w sposób zgodny ze statutem fundacji rodzinnej.

Nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy fundacja rodzinna jest rozwiązaniem opłacalnym, czy też nie. Kwestia ta powinna zostać przeanalizowana niezależnie dla każdego stanu faktycznego.

CZY FUNDACJA RODZINNA SIĘ OPŁACA?

USŁUGI

Analiza opłacalności zastosowania fundacji rodzinnej w konkretnym przypadku

Wypracowanie z klientem statutu fundacji rodzinnej oraz wycena wnoszonego majątku

Rejestracja fundacji rodzinnej

Obsługa prawna i doradcza fundacji rodzinnych

AKTUALNOŚCI I ANALIZY

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych.

Ustawa o fundacji rodzinnej dopuszcza możliwość prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej w następującym zakresie:

 • zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
 • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 • udzielania pożyczek: spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, beneficjentom,
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
 • produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
 • gospodarki leśnej.
W przypadku prowadzenia przez fundację rodzinną działalności wykraczającej poza wskazany zakres, fundacja rodzinna utraci zwolnienie podmiotowe z podatku  CIT. Będzie wówczas zobowiązana do uiszczania podatku CIT w stawce 25 %.

Fundacja rodzinna jest reprezentowana przez zarząd.

Dla fundacji rodzinnej przewidziano strukturę organizacyjną analogiczną jak dla spółek kapitałowych. Do organów fundacji zaliczamy zarząd, zgromadzenie beneficjentów oraz radę nadzorczą. Uchwały w ramach każdego z wymienionych organów zapadają bezwzględną większością głosów oraz mają co do zasady jawny charakter.

Zgodnie z przyjętymi normami, zarząd fundacji jest obligatoryjnym organem składającym się z jednego lub kilku członków, powoływanych na trzyletnią kadencję, chyba że statut będzie stanowił inaczej. Warto podkreślić, że członkiem zarządu może być zarówno fundator, jak i beneficjent. O ile statut nie stanowi inaczej, powołania i odwołania członka zarządu dokonuje fundator, a po jego śmierci rada nadzorcza, jeżeli została ustanowiona. W przypadku śmierci fundatora i braku rady nadzorczej, powyższe uprawnienie wykonuje zgromadzenie beneficjentów.

Z kolei rada nadzorcza ma charakter fakultatywny, a obowiązek jej powołania powstaje dopiero w momencie przekroczenia liczby 25 beneficjentów. Głównym celem rady jest sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządu, zarówno pod względem obowiązujących norm prawa, jak i zgodności prowadzonych działań z postanowieniami statutu. Kadencja każdego z członków rady nadzorczej wynosi 5 lat. Członków rady nadzorczej powołuje fundator, a po jego śmierci zgromadzenie beneficjentów.

Zgromadzenie beneficjentów jest natomiast organem w pełni zależnym od statutu fundacji, ponieważ w zgromadzeniu mogą wziąć udział jedynie beneficjenci, którym dokument ten przyznaje takie uprawnienie. Zadaniem zgromadzenia jest podejmowanie uchwał w sprawach określonych przez ustawę lub statut, jak np. zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Statut fundacji rodzinnej jest podstawą jej działalności. Dla swojej ważności wymaga on zachowania formy aktu notarialnego.

W statucie fundacji, poza podstawowymi kwestiami związanymi z nazwą, siedzibą celem oraz listą beneficjentów wraz z ich uprawnieniami, powinny znaleźć się zapisy umożliwiające beneficjentom nieskrępowane czerpanie z dobrodziejstw fundacji rodzinnej, z uwzględnieniem korzyści podatkowych, jakie oferuje to rozwiązanie. Na podstawie statutu będzie bowiem możliwe ustalenie czy działania podejmowane przez fundację rodzinną będą zakwalifikowane jako świadczenia na rzecz beneficjenta (15% podatku dochodowego), czy też niedozwolona działalność gospodarcza (25% podatku dochodowego).

Statut musi przewidywać również zasady powoływania i odwoływania członków organów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień i obowiązków, a także normować zasady reprezentacji Fundacji przez zarząd albo przez inne organy oraz tryb zmiany treści statutu. Ponadto powinien wskazywać podmiot uprawniony do zatwierdzania czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji oraz określać beneficjentów uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów.

Fundator ma pełną swobodę w ukształtowaniu zapisów regulujących kwestię zmiany statutu, bowiem to statut fundacji rodzinnej powinien określać zasady zmiany jego treści, a także osoby uprawnione do podjęcia tych czynności.

Beneficjentem może być wyłącznie osoba fizyczna (w tym również fundator), a także organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która zgodnie ze statutem może otrzymać od fundacji świadczenie lub mienie w związku z rozwiązaniem fundacji.

Dla wykorzystania preferencji podatkowych kluczowe jest natomiast, aby beneficjentami były osoby z tzw. grupy 0. Taki model umożliwi spełnianie na rzecz beneficjentów świadczeń niepodlegających po ich stronie opodatkowaniu podatkiem dochodowym i niewchodzących do podstawy obliczania daniny solidarnościowej.

Beneficjentem może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej wieku oraz tego, czy posiada zdolność do czynności prawnych.

Liczba beneficjentów ustalana jest przez fundatora w statucie fundacji rodzinnej. Ustawa o fundacji rodzinnej w żaden sposób nie ogranicza tej kwestii, zatem decydująca jest wola fundatora.

Listę beneficjentów można zmienić wyłącznie poprzez zmianę statutu fundacji rodzinnej.

Prawa i obowiązki beneficjenta fundacji rodzinnej są niezbywalne (nie dotyczy to jednak jego wierzytelności). Zrzeczenie się uprawnień przez beneficjenta wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Na skutek zrzeczenia się przez beneficjenta całości przysługujących mu uprawnień, traci on status beneficjenta.

Fundatorem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych tj. osoba, która osiągnęła pełnoletniość i nie została ubezwłasnowolniona (częściowo lub całkowicie).

Ustawa o fundacji rodzinnej nie wyklucza takiego rozwiązania. Co więcej, ustawa dopuszcza również możliwości, aby fundator był jednym beneficjentem. Dzięki temu rozwiązaniu fundacja rodzinna jest korzystnym sposobem na prowadzenie biznesu.

Fundacja rodzinna może być ustanowiona przez więcej niż jednego fundatora. W takim wypadku wykonują oni swoje prawa i obowiązki wspólnie, chyba że statut stanowi inaczej. Wyjątek stanowi fundacja rodzinna ustanowiona w testamencie, która może mieć tylko jednego fundatora.

Do dziedziczenia majątku fundacji rodzinnej są uprawnieni spadkobiercy fundatora będący beneficjentami, co ma przeciwdziałać rozdrobnieniu majątku i ułatwić sukcesję. Dodatkowo fundator będzie mógł dowolnie ustalić zasady dziedziczenia majątku fundacji.

Warto również zaznaczyć, że ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza duże zmiany w prawie spadkowym w zakresie instytucji zachowku, bowiem przewiduje m.in. uprawnienie do zrzeczenia się zachowku i zakaz doliczania do spadku wartości funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, chyba że fundacja jest spadkobiercą.

Zgodnie ze zmienionym art. 927 §3 Kodeksu cywilnego, zarówno fundacja rodzinna powołana poprzez złożenie oświadczenia w akcie założycielskim, jak i fundacja rodzinna ustanowiona dopiero w testamencie może być spadkobiercą. W przypadku fundacji rodzinnej ustanowionej w testamencie konieczny jest jednak wpis do rejestru fundacji rodzinnych w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

Co do zasady fundacja rodzinna jest objęta zwolnieniem podmiotowym z podatku dochodowego. Będzie ona jednak obowiązana do naliczenia i odprowadzenia podatku w następujących przypadkach:

 • spełnienie świadczenia na rzecz beneficjenta – stawka podatku wynosi 15%,
 • przekazanie mienia na rzecz fundatora lub beneficjenta fundacji rodzinnej lub spadkobiercę fundatora w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej – stawka podatku wynosi 15% CIT,
 • prowadzenie przez fundację rodzinną działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres wskazany ustawie o fundacji rodzinnej – stawka podatku wynosi 25%.

Warto jednak wskazać, że zgodnie z nowelizacją, w przypadku uzyskania przez fundację przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją, fundacja będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego w stawce 19%. Co istotne, do wypełnienia definicji podmiotu powiązanego wystarczy posiadanie w nim 5% udziałów lub akcji.

Fundusz założycielski wymaga pokrycia w całości przed zarejestrowaniem fundacji, z wyjątkiem fundacji ustanowionych w testamencie, w przypadku których mienie do funduszu powinno zostać wniesione najpóźniej w terminie 2 lat od zarejestrowania fundacji.

Należy pamiętać, że wnosząc majątek do fundacji rodzinnej fundator jest zobowiązany do sporządzenia spisu majątku w formie pisemnej. W spisie tym powinna zostać zamieszczona informacja o aktualnych proporcjach wniesionego majątku, przypadających na każdego z fundatorów oraz na fundację rodzinną.

Fundacja rodzinna ma na celu gromadzenie majątku i jego pomnażanie w sposób korzystny podatkowo. Wobec tego wypłaty środków na rzecz beneficjentów powinny odbywać się na podstawie ściśle określonych zasad w statucie.

Założenie fundacji rodzinnej wymaga złożenia wniosku o wpis do rejestru fundacji rodzinnych, którego koszt wynosi 500 zł. Ponadto konieczne jest wniesienie wkładu na poczet funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

W Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wobec tego, w przypadku fundacji rodzinnej w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych należy ujawnić fundatora, członków zarządu oraz rady nadzorczej, a także beneficjentów.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji
rodzinnych.

Ustawa o fundacji rodzinnej dopuszcza możliwość prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej w następującym zakresie:

 • zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 • najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
 • przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju lub za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
 • nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 • udzielania pożyczek: spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały lub akcje, spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik, beneficjentom,
 • obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;
 • produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;
 • gospodarki leśnej.

W przypadku prowadzenia przez fundację rodzinną działalności wykraczającej poza wskazany zakres, fundacja rodzinna utraci zwolnienie podmiotowe z podatku  CIT. Będzie wówczas zobowiązana do uiszczania podatku CIT w stawce 25 %.

Fundacja rodzinna jest reprezentowana przez zarząd.

Dla fundacji rodzinnej przewidziano strukturę organizacyjną analogiczną jak dla spółek kapitałowych. Do organów fundacji zaliczamy zarząd, zgromadzenie beneficjentów oraz radę nadzorczą. Uchwały w ramach każdego z wymienionych organów zapadają bezwzględną większością głosów oraz mają co do zasady jawny charakter.

Zgodnie z przyjętymi normami, zarząd fundacji jest obligatoryjnym organem składającym się z jednego lub kilku członków, powoływanych na trzyletnią kadencję, chyba że statut będzie stanowił inaczej. Warto podkreślić, że członkiem zarządu może być zarówno fundator, jak i beneficjent. O ile statut nie stanowi inaczej, powołania i odwołania członka zarządu dokonuje fundator, a po jego śmierci rada nadzorcza, jeżeli została ustanowiona. W przypadku śmierci fundatora i braku rady nadzorczej, powyższe uprawnienie wykonuje zgromadzenie beneficjentów.

Z kolei rada nadzorcza ma charakter fakultatywny, a obowiązek jej powołania powstaje dopiero w momencie przekroczenia liczby 25 beneficjentów. Głównym celem rady jest sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządu, zarówno pod względem obowiązujących norm prawa, jak i zgodności prowadzonych działań z postanowieniami statutu. Kadencja każdego z członków rady nadzorczej wynosi 5 lat. Członków rady nadzorczej powołuje fundator, a po jego śmierci zgromadzenie beneficjentów.

Zgromadzenie beneficjentów jest natomiast organem w pełni zależnym od statutu fundacji, ponieważ w zgromadzeniu mogą wziąć udział jedynie beneficjenci, którym dokument ten przyznaje takie uprawnienie. Zadaniem zgromadzenia jest podejmowanie uchwał w sprawach określonych przez ustawę lub statut, jak np. zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Statut fundacji rodzinnej jest podstawą jej działalności. Dla swojej ważności wymaga on zachowania formy aktu notarialnego.

W statucie fundacji, poza podstawowymi kwestiami związanymi z nazwą, siedzibą celem oraz listą beneficjentów wraz z ich uprawnieniami, powinny znaleźć się zapisy umożliwiające beneficjentom nieskrępowane czerpanie z dobrodziejstw fundacji rodzinnej, z uwzględnieniem korzyści podatkowych, jakie oferuje to rozwiązanie. Na podstawie statutu będzie bowiem możliwe ustalenie czy działania podejmowane przez fundację rodzinną będą zakwalifikowane jako świadczenia na rzecz beneficjenta (15% podatku dochodowego), czy też niedozwolona działalność gospodarcza (25% podatku dochodowego).

Statut musi przewidywać również zasady powoływania i odwoływania członków organów fundacji rodzinnej oraz zakres ich uprawnień i obowiązków, a także normować zasady reprezentacji Fundacji przez zarząd albo przez inne organy oraz tryb zmiany treści statutu. Ponadto powinien wskazywać podmiot uprawniony do zatwierdzania czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji oraz określać beneficjentów uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu beneficjentów.

Fundator ma pełną swobodę w ukształtowaniu zapisów regulujących kwestię zmiany statutu, bowiem to statut fundacji rodzinnej powinien określać zasady zmiany jego treści, a także osoby uprawnione do podjęcia tych czynności.

Beneficjentem może być wyłącznie osoba fizyczna (w tym również fundator), a także organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, która zgodnie ze statutem może otrzymać od fundacji świadczenie lub mienie w związku z rozwiązaniem fundacji.

Dla wykorzystania preferencji podatkowych kluczowe jest natomiast, aby beneficjentami były osoby z tzw. grupy 0. Taki model umożliwi spełnianie na rzecz beneficjentów świadczeń niepodlegających po ich stronie opodatkowaniu podatkiem dochodowym i niewchodzących do podstawy obliczania daniny solidarnościowej.

Beneficjentem może zostać każda osoba fizyczna, niezależnie od jej wieku oraz tego, czy posiada zdolność do czynności prawnych

Liczba beneficjentów ustalana jest przez fundatora w statucie fundacji rodzinnej. Ustawa o fundacji rodzinnej w żaden sposób nie ogranicza tej kwestii, zatem decydująca jest wola fundatora.

Listę beneficjentów można zmienić wyłącznie poprzez zmianę statutu fundacji rodzinnej.

Prawa i obowiązki beneficjenta fundacji rodzinnej są niezbywalne (nie dotyczy to jednak jego wierzytelności). Zrzeczenie się uprawnień przez beneficjenta wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Na skutek zrzeczenia się przez beneficjenta całości przysługujących mu uprawnień, traci on status beneficjenta.

Fundatorem może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych tj. osoba, która osiągnęła pełnoletniość i nie została ubezwłasnowolniona (częściowo lub całkowicie).

Ustawa o fundacji rodzinnej nie wyklucza takiego rozwiązania. Co więcej, ustawa dopuszcza również możliwości, aby fundator był jednym beneficjentem. Dzięki temu rozwiązaniu fundacja rodzinna jest korzystnym sposobem na prowadzenie biznesu.

Do dziedziczenia majątku fundacji rodzinnej są uprawnieni spadkobiercy fundatora będący beneficjentami, co ma przeciwdziałać rozdrobnieniu majątku i ułatwić sukcesję. Dodatkowo fundator będzie mógł dowolnie ustalić zasady dziedziczenia majątku fundacji.

Warto również zaznaczyć, że ustawa o fundacji rodzinnej wprowadza duże zmiany w prawie spadkowym w zakresie instytucji zachowku, bowiem przewiduje m.in. uprawnienie do zrzeczenia się zachowku i zakaz doliczania do spadku wartości funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej wniesionego przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, chyba że fundacja jest spadkobiercą.

Zgodnie ze zmienionym art. 927 §3 Kodeksu cywilnego, zarówno fundacja rodzinna powołana poprzez złożenie oświadczenia w akcie założycielskim, jak i fundacja rodzinna ustanowiona dopiero w testamencie może być spadkobiercą. W przypadku fundacji rodzinnej ustanowionej w testamencie konieczny jest jednak wpis do rejestru fundacji rodzinnych w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.

Co do zasady fundacja rodzinna jest objęta zwolnieniem podmiotowym z podatku dochodowego. Będzie ona jednak obowiązana do naliczenia i odprowadzenia podatku w następujących przypadkach:

 • spełnienie świadczenia na rzecz beneficjenta – stawka podatku wynosi 15%,
 • przekazanie mienia na rzecz fundatora lub beneficjenta fundacji rodzinnej lub spadkobiercę fundatora w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej – stawka podatku wynosi 15% CIT,
 • prowadzenie przez fundację rodzinną działalności gospodarczej wykraczającej poza zakres wskazany ustawie o fundacji rodzinnej – stawka podatku wynosi 25%.

Warto jednak wskazać, że zgodnie z nowelizacją, w przypadku uzyskania przez fundację przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją, fundacja będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego w stawce 19%. Co istotne, do wypełnienia definicji podmiotu powiązanego wystarczy posiadanie w nim 5% udziałów lub akcji.

Fundusz założycielski wymaga pokrycia w całości przed zarejestrowaniem fundacji, z wyjątkiem fundacji ustanowionych w testamencie, w przypadku których mienie do funduszu powinno zostać wniesione najpóźniej w terminie 2 lat od zarejestrowania fundacji.

Należy pamiętać, że wnosząc majątek do fundacji rodzinnej fundator jest zobowiązany do sporządzenia spisu majątku w formie pisemnej. W spisie tym powinna zostać zamieszczona informacja o aktualnych proporcjach wniesionego majątku, przypadających na każdego z fundatorów oraz na fundację rodzinną.

Fundacja rodzinna ma na celu gromadzenie majątku i jego pomnażanie w sposób korzystny podatkowo. Wobec tego wypłaty środków na rzecz beneficjentów powinny odbywać się na podstawie ściśle określonych zasad w statucie.

Założenie fundacji rodzinnej wymaga złożenia wniosku o wpis do rejestru fundacji rodzinnych, którego koszt wynosi 500 zł. Ponadto konieczne jest wniesienie wkładu na poczet funduszu założycielskiego o wartości określonej w statucie, nie niższej niż 100 000 zł.

W Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wobec tego, w przypadku fundacji rodzinnej w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych należy ujawnić fundatora, członków zarządu oraz rady nadzorczej, a także beneficjentów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT

Maciej Jojczyk, Radca prawny
Partner w kancelarii Brightspot

KONTAKT

Scroll to Top