Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”. Mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była.

Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje utworzenie rodzinnej platformy inwestycyjnej przy wykorzystaniu Fundacji poprzez wniesienie do niej m.in. akcji spółki. Natomiast spółka jest właścicielem spółek zależnych, które uzyskują przychody prowadząc działalność operacyjną w różnych krajach świata.

Przebieg sprawy

Zgodnie z przedmiotowym pismem z dnia 12 lutego 2024 r. (DKP3.8082.8.2023) – Planowany zespół czynności ma zostać przeprowadzony w następujących etapach:

 1. utworzenie Fundacji rodzinnej przez Wnioskodawcę,
 2. wniesienie majątku Wnioskodawcy w tym akcji Spółki do Fundacji,
 3. bieżące funkcjonowanie Fundacji, w zakresie zdarzeń takich jak:
  • uzyskiwanie przez Fundację środków na bieżące inwestycje poprzez wypłaty dywidendy ze Spółki z bieżącego zysku lub z umorzenia akcji,
  • wypłatę świadczeń na rzecz beneficjentów Fundacji przez Fundację,
  • zgromadzenie przez Fundację środków na dalsze inwestycje poprzez sprzedaż akcji Spółki.

Szef KAS:

 1. wymienił korzyści podatkowe płynące z proponowanych rozwiązań,
 2. ustalił, że osiągnięcie korzyści podatkowej była głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności,
 3. stwierdził, że czynność nie była sztucznie przeprowadzona dla korzyści podatkowej oraz,
 4. że przedmiotowa korzyść podatkowa nie jest sprzeczna treścią lub celem przepisów prawa podatkowego.

W proponowanych modelu Fundacja rodzinna nie zapłaci żadnego podatku, do momentu wypłaty świadczenia na rzecz beneficjenta. Takie świadczenie jest opodatkowane preferencyjną stawką 15% PIT. Sprzedaż akcji przez osobę fizyczną byłaby opodatkowana 19% stawką PIT jak i daniną solidarnościową, wynoszącą 4% od nadwyżki ponad milionem złotych.

Wnioskodawcy jako cele planowanego zespołu czynności wskazali:

 1. zapewnienie efektywnej sukcesji majątku,
 2. stałe zabezpieczenie interesu rodzinnego,
 3. także po śmierci Fundatora, ochrona rodzinnego charakteru majątku,
 4. podejmowanie nowych inicjatyw inwestycyjno-gospodarczych.

Ustalono, że korzyści podatkowe były jednym z głównych celów tworzenia fundacji rodzinnych, przez co ta przesłanka wystąpienia unikania opodatkowania była spełniona. Przy czym Szef KAS wymienił inne cele – zapewnienie sukcesji i sprawnego zarządzania majątkiem przedsiębiorcy.

Przy czym, mimo wskazanych przez organ wątpliwości, ta czynność nie byłaby sztuczna, gdyż w danej sytuacji ma również uzasadnienie gospodarcze i biznesowe. Jedną z korzyści, które wymienił organ, jest zapewnienie sprawnej sukcesji w przedsiębiorstwie. W szczególności w zaistniałej sytuacji, gdzie spadkobiercami przedsiębiorcy były m. in. małoletnie dzieci.

Organ również uznał, że przedmiotowe rozwiązanie nie jest w sprzeczności z celami i przepisami ustaw podatkowych.

Co za tym idzie – spełnione zostały tylko dwie pierwsze spośród łącznie czterech przesłanek i w zaistniałej sytuacji nie doszło do unikania opodatkowania.

Skutki opinii

Szef KAS potwierdził linię interpretacyjną korzystną dla Fundacji rodzinnych. Mimo uznania, że korzyść podatkowa była jednym z głównych celów założenia fundacji, to ze względu na inne cele (zapewnienie sukcesji, zarządzenia majątkiem) nie może być uznana za sztuczną czy sprzeczną z celami i przepisami ustaw podatkowych. Opinia zabezpieczająca została oparta m. in. na uzasadnieniu do Ustawy o fundacji rodzinnej.

Można założyć, że tak długo jak poza korzyściami podatkowymi istnieją inne korzyści biznesowe (niepodatkowe) Fundacji rodzinnej, to nie będzie mowy o unikaniu opodatkowania.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top