WSA w Łodzi wydał pierwsze wyroki dotyczące opodatkowania fundacji rodzinnej

28 listopada b.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozpatrzył dwie skargi na indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące opodatkowania fundacji rodzinnej.

Pierwszy z wyroków (sygn. akt I SA/Łd 768/23) należy ocenić jako bardzo korzystny. Uchyla on bowiem niekorzystną interpretację, w której Dyrektor KIS nie przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym:

  • podstawę opodatkowania w przypadku spełnienia świadczenia na rzecz beneficjentów powinna ulegać pomniejszeniu o wartość środków przekazanych fundacji rodzinnej na poczet funduszu założycielskiego;
  • wartość przychodu w przypadku przekazania mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej pomniejsza się o wartość środków pieniężnych przekazanych na poczet funduszu założycielskiego.

Z kolei drugi wyrok (sygn. akt I SA/Łd 737/23) utrzymał w mocy zaskarżoną interpretację, w której Dyrektor KIS uznał, że wypłacając świadczenie na rzecz beneficjenta:

  • fundacja rodzinna nie może wyłączyć z podstawy opodatkowania wartości środków przekazanych fundacji rodzinnej;
  • fundacja rodzinna nie może uznać za przychód podlegający opodatkowaniu tylko tej części świadczenia, która pochodzi z wypracowanego przez nią zysku.

Należy jednak wskazać, że nie są to prawomocne wyroki, a obecnie nie jest znane uzasadnienie wyroków wydanych przez WSA w Łodzi.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top