Zarządzanie fundacją rodzinną a tzw. ukryte zyski

W przypadku odpłatnego pełnienia przez fundatora/beneficjenta funkcji członka zarządu, po stronie fundacji rodzinnej powstanie obowiązek opodatkowania podatkiem CIT tzw. ukrytych zysków w stawce 15%. Warto bowiem podkreślić, że zwolnienie podmiotowe z podatku CIT nie obejmuje tzw. „ukrytych zysków”.

Z kolei w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu przez ww. osoby nieodpłatnie, powstaje pytanie, czy po stronie fundacji rodzinnej powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Warto wskazać, że z uwagi na fakt, że fundacja rodzinna jest nowym typem osoby prawnej, aktualnie nie jest znane stanowisko organów podatkowych w tym zakresie. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że fundacja rodzinna jest objęta zwolnieniem podmiotowym z podatku CIT, a konieczność zapłaty podatku powstaje tylko w określonych w ustawie przypadkach. Wobec tego możliwe jest uznanie, że w omawianym przypadku nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania nieodpłatnych świadczeń.

Można również odnieść się do analogicznej sytuacji w spółkach kapitałowych. Zdaniem organów podatkowych w przypadku nieodpłatnego pełnienia funkcji członka zarządu, po stronie spółki powstanie przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnego świadczenia, ponieważ uzyskuje przysporzenie majątkowe w zakresie, w jakim nie ponosi związanych z tym kosztów.

Sytuacja kształtuje się jednak bardziej korzystnie, gdy członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem, ponieważ wówczas jest zainteresowany osiąganiem zysku przez spółkę i zwiększaniem wartości jej majątku, gdyż prawo do udziału w zyskach spółki stanowi u niego źródło przychodów.

KONTAKT

KONTAKT

Scroll to Top