Author name: GKOP21x

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą w której potwierdził, że utworzenie Fundacji rodzinnej, wniesienie do niej akcji i następnie ich sprzedaż nie będzie tzw. „unikaniem opodatkowania”. Mimo wysokich korzyści podatkowych. Opinię zabezpieczające wydaje się właśnie w celu rozstrzygnięcia, czy proponowana czynność tym unikaniem by była. Przedmiotowa opinia została wydana na wniosek przedsiębiorcy, który planuje …

Szef KAS: Fundacje rodzinne nie są środkiem do unikania opodatkowania Read More »

Podmiot uprawniony do zatwierdzania czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji – analiza przepisów ustawy

Podmiot zatwierdzający czynności zarządu jest nową instytucją, która po raz pierwszy pojawiła się w polskim systemie prawnym w Ustawie o fundacji rodzinnej. Uprawnienie do zatwierdzania czynności obejmuje okres, gdy fundacja rodzinna posiada status fundacji rodzinnej w organizacji, to jest okres od momentu zawiązania fundacji rodzinnej (odpowiednio: złożenia oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej stanowiącego akt założycielski …

Podmiot uprawniony do zatwierdzania czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji – analiza przepisów ustawy Read More »

Neutralność podatkowa darowizny na rzecz Fundacji Rodzinnej

Jednym ze sposobów przekazania mienia na rzecz Fundacji Rodzinnej jest wykonanie darowizny na rzecz Fundacji Rodzinnej. Co do zasady taka darowizna może być neutralna podatkowo. Poniższa analiza obejmuje swoim zakresem zdarzenie, w ramach którego na rzecz Fundacji Rodzinnej dokonywana jest darowizna nieruchomości, zaś darczyńcą jest osoba będąca fundatorem obdarowanej Fundacji Rodzinnej. Podatek od spadków i …

Neutralność podatkowa darowizny na rzecz Fundacji Rodzinnej Read More »

Podmiot zatwierdzający czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji – jakie czynności wymagają zatwierdzenia i kto może pełnić funkcję podmiotu zatwierdzającego czynności zarządu

Ustawa o fundacji rodzinnej obliguje fundatora do wskazania w statucie podmiotu zatwierdzającego czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji. Warto wskazać, że fundację rodzinną w organizacji ustanowioną na podstawie oświadczenia fundatora złożonego w akcie założycielskim reprezentuje fundator. W przypadku natomiast fundacji rodzinnej ustanowionej w testamencie, organem uprawnionym do reprezentowania w okresie organizacji jest zarząd. Fundator może …

Podmiot zatwierdzający czynności zarządu fundacji rodzinnej w organizacji – jakie czynności wymagają zatwierdzenia i kto może pełnić funkcję podmiotu zatwierdzającego czynności zarządu Read More »

Czy fundator może zawrzeć z fundacją rodzinną umowę sprzedaży?

Ustawa o fundacji rodzinnej nie wyłącza możliwości zawarcia umowy sprzedaży między fundacją rodzinną a fundatorem. Ponadto z samego uzasadnienia projektu ustawy o fundacji rodzinnej wynika, że nabycie nowych składników majątkowych przez fundację rodzinną nie będzie podlegać ograniczeniom. Dodatkowo z art. 24q ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT wynika, że transakcje pomiędzy fundacją rodzinną a …

Czy fundator może zawrzeć z fundacją rodzinną umowę sprzedaży? Read More »

Odpłatne zarządzanie fundacją rodzinną przez fundatora będzie traktowane przez organy podatkowe jako ukryty zysk

podatkowe jako ukryty zysk W wydanej w dniu 7 grudnia 2023 r. indywidualnej interpretacji nr 1.4010.421.2023.2.DD, Dyrektor KIS uznał, że w przypadku zawarcia przez fundację rodzinną z fundatorem będącym jednocześnie beneficjentem tzw. kontraktu menadżerskiego: Dyrektor KIS podkreślił (analogicznie jak w przypadku zapłaty przez fundację rodzinną czynszu najmu na rzecz fundatora), że świadczenie spełniane przez fundację …

Odpłatne zarządzanie fundacją rodzinną przez fundatora będzie traktowane przez organy podatkowe jako ukryty zysk Read More »

Liczba Fundacji Rodzinnych w Polsce na koniec 2023

W przeciągu tego roku, czy też właściwie od nieco ponad połowy roku kiedy Ustawa o Fundacjach Rodzinnych weszła w życie – zarejestrowano 388 fundacji rodzinnych, spośród 827 złożonych w tym czasie wniosków – co wynika z danych uzyskanych przez Brightspot Legal od Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (stan na 18 grudnia br.), który zgodnie z …

Liczba Fundacji Rodzinnych w Polsce na koniec 2023 Read More »

Najem przez fundację rodzinną lokalu od fundatora

Zdaniem Dyrektora KIS, w przypadku zawarcia umowy najmu przez fundację rodzinną z fundatorem będącym jednocześnie beneficjentem, czynsz najmu płacony przez fundację rodzinną fundatorowi: W tym miejscu warto przypomnieć, że fundacja rodzinna co do zasady jest zwolniona z podatku CIT, jednak w niektórych przypadkach jest zobowiązana do uiszczenia podatku, m.in. z tytułu spełnienia świadczenia na rzecz …

Najem przez fundację rodzinną lokalu od fundatora Read More »

Fundacja rodzinna traci zwolnienie podmiotowe z podatku CIT w przypadku udziału w spółce transparentnej podatkowo

Zdaniem Dyrektor KIS w przypadku, gdy fundacja rodzinna zostanie wspólnikiem spółki transparentnej podatkowo, będzie wówczas zobowiązana do zapłaty podatku CIT w sankcyjnej stawce 25% od uzyskanych z tego tytułu dochodów. Dyrektor KIS podkreślił, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku CIT, gdy przystępuje do podmiotów będących podatnikami CIT. Warto wskazać, że zgodnie z ustawą o …

Fundacja rodzinna traci zwolnienie podmiotowe z podatku CIT w przypadku udziału w spółce transparentnej podatkowo Read More »

Scroll to Top