Author name: GKOP21x

Czy można obniżyć wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej?

Ustawa o fundacji rodzinnej nie ogranicza w żaden sposób możliwości zmiany wysokości funduszu założycielskiego, jednakże zgodnie z art. 20 ww. ustawy, fundacja rodzinna nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego ani w całości, ani w części, chyba że ustawa stanowi inaczej. Warto wskazać, że zwrot mienia fundatorowi jest możliwy jedynie w przypadku …

Czy można obniżyć wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej? Read More »

Czy fundacja rodzinna może inwestować w kryptowaluty?

Warto przypomnieć, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie: Kwestia możliwości inwestowania przez fundację rodzinną w waluty wirtualne była przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, kryptowaluta nie jest nie jest instrumentem finansowym, ani też nie może być uznana za prawo o podobnym charakterze do papierów wartościowych i …

Czy fundacja rodzinna może inwestować w kryptowaluty? Read More »

Fundacja rodzinna może nabyć Obligacje Skarbu Państwa dostępne na rynku wtórnym

Warto przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, fundacje rodzinne nie mogą nabywać detalicznych obligacji skarbowych. Nie wyklucza to jednak nabywania skarbowych papierów wartościowych dostępnych na rynku wtórnym, co jest możliwe przez zakup obligacji skarbowych od Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DPSW), którzy nabyli je w ramach sprzedaży hurtowej. DPSW mogą być polskie banki oraz podmioty …

Fundacja rodzinna może nabyć Obligacje Skarbu Państwa dostępne na rynku wtórnym Read More »

Fundacja rodzinna a podatek od przychodów z budynków

Co do zasady fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, a obowiązek jego uiszczenia zachodzi wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. Warto wskazać, że zwolnienie to nie ma zastosowania do podatku od przychodów z budynku. Obowiązek uiszczenia tego podatku zachodzi w przypadku, gdy budynek: Podstawę opodatkowania stanowi natomiast suma przychodów z poszczególnych …

Fundacja rodzinna a podatek od przychodów z budynków Read More »

Reprezentacja fundacji rodzinnej w organizacji w umowie z członkiem zarządu

Warto przypomnieć, że z chwilą zawiązania powstaje fundacja rodzinna w organizacji, zaś pełnoprawna fundacja rodzinna rozpoczyna swój byt dopiero z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych. Fundacja rodzinna w organizacji jest reprezentowana przez fundatora lub pełnomocnika powołanego przez fundatora albo w przypadkach wskazanych w ustawie – przez zarząd. Do fundacji rodzinnej w organizacji mają natomiast …

Reprezentacja fundacji rodzinnej w organizacji w umowie z członkiem zarządu Read More »

Czy dokonanie przez fundację rodzinną czynności sprzecznej z celem fundacji czyni tę czynność nieważną?

Niewątpliwie fundacja rodzinna została powołana w określonym celu, jakim jest gromadzenie mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. Z kolei ustawa przyznała fundatorowi uprawnienie do określenia w statucie szczegółowego celu fundacji. Dodatkowo fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie ograniczonym art. 5 ustawy. Co do zasady dokonanie czynności prawnej …

Czy dokonanie przez fundację rodzinną czynności sprzecznej z celem fundacji czyni tę czynność nieważną? Read More »

Organy podatkowe potwierdzają, że fundacja rodzinna jest podatnikiem VAT

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu tej ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zdaniem organów podatkowych w przypadku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT tj. wskazanych w art. 5 ustawy o …

Organy podatkowe potwierdzają, że fundacja rodzinna jest podatnikiem VAT Read More »

Kiedy fundacja rodzinna może wyłączyć z podstawy opodatkowania wartość środków przekazanych przez fundatora?

Warto przypomnieć, że fundacja rodzinna jest zobowiązana do uiszczenia podatku CIT m.in. od przekazanego świadczenia na rzecz beneficjenta lub mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast przychód odpowiadający wartości tego świadczenia lub mienia, jednakże w przypadku rozwiązania fundacji rodzinnej ustawodawca przewidział możliwość pomniejszenia tego przychodu o wartość podatkową mienia wniesionego przez …

Kiedy fundacja rodzinna może wyłączyć z podstawy opodatkowania wartość środków przekazanych przez fundatora? Read More »

Wniesienie do fundacji rodzinnej udziałów/akcji spółki na estońskim CIT

W przypadku spółki opodatkowanej w reżimie estońskiego CIT konieczne jest spełnienie przez nią szeregu warunków wskazanych w ustawie o CIT, w tym m.in. w zakresie struktury udziałowej. Udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami takiej spółki muszą być bowiem wyłącznie osoby fizyczne. Fundacja rodzinna jest natomiast osobą prawną, a zatem wniesienie do niej udziałów/akcji spółki stosującej estoński CIT …

Wniesienie do fundacji rodzinnej udziałów/akcji spółki na estońskim CIT Read More »

Scroll to Top