Author name: GKOP21x

Odpłatne zarządzanie fundacją rodzinną przez fundatora będzie traktowane przez organy podatkowe jako ukryty zysk

W wydanej w dniu 7 grudnia 2023 r. indywidualnej interpretacji nr 1.4010.421.2023.2.DD, Dyrektor KIS uznał, że w przypadku zawarcia przez fundację rodzinną z fundatorem będącym jednocześnie beneficjentem tzw. kontraktu menadżerskiego: Dyrektor KIS podkreślił (analogicznie jak w przypadku zapłaty przez fundację rodzinną czynszu najmu na rzecz fundatora), że świadczenie spełniane przez fundację rodzinną na rzecz beneficjenta …

Odpłatne zarządzanie fundacją rodzinną przez fundatora będzie traktowane przez organy podatkowe jako ukryty zysk Read More »

Liczba Fundacji Rodzinnych w Polsce na koniec 2023

W przeciągu tego roku, czy też właściwie od nieco ponad połowy roku kiedy Ustawa o Fundacjach Rodzinnych weszła w życie – zarejestrowano 388 fundacji rodzinnych, spośród 827 złożonych w tym czasie wniosków – co wynika z danych uzyskanych przez Brightspot Legal od Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim (stan na 18 grudnia br.), który zgodnie z …

Liczba Fundacji Rodzinnych w Polsce na koniec 2023 Read More »

Najem przez fundację rodzinną lokalu od fundatora

Zdaniem Dyrektora KIS, w przypadku zawarcia umowy najmu przez fundację rodzinną z fundatorem będącym jednocześnie beneficjentem, czynsz najmu płacony przez fundację rodzinną fundatorowi: W tym miejscu warto przypomnieć, że fundacja rodzinna co do zasady jest zwolniona z podatku CIT, jednak w niektórych przypadkach jest zobowiązana do uiszczenia podatku, m.in. z tytułu spełnienia świadczenia na rzecz …

Najem przez fundację rodzinną lokalu od fundatora Read More »

Fundacja rodzinna traci zwolnienie podmiotowe z podatku CIT w przypadku udziału w spółce transparentnej podatkowo

Zdaniem Dyrektor KIS w przypadku, gdy fundacja rodzinna zostanie wspólnikiem spółki transparentnej podatkowo, będzie wówczas zobowiązana do zapłaty podatku CIT w sankcyjnej stawce 25% od uzyskanych z tego tytułu dochodów. Dyrektor KIS podkreślił, że fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku CIT, gdy przystępuje do podmiotów będących podatnikami CIT. Warto wskazać, że zgodnie z ustawą o …

Fundacja rodzinna traci zwolnienie podmiotowe z podatku CIT w przypadku udziału w spółce transparentnej podatkowo Read More »

WSA w Łodzi wydał pierwsze wyroki dotyczące opodatkowania fundacji rodzinnej

28 listopada b.r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi rozpatrzył dwie skargi na indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące opodatkowania fundacji rodzinnej. Pierwszy z wyroków (sygn. akt I SA/Łd 768/23) należy ocenić jako bardzo korzystny. Uchyla on bowiem niekorzystną interpretację, w której Dyrektor KIS nie przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym: Z kolei drugi wyrok (sygn. …

WSA w Łodzi wydał pierwsze wyroki dotyczące opodatkowania fundacji rodzinnej Read More »

Czy można obniżyć wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej?

Ustawa o fundacji rodzinnej nie ogranicza w żaden sposób możliwości zmiany wysokości funduszu założycielskiego, jednakże zgodnie z art. 20 ww. ustawy, fundacja rodzinna nie może zwracać fundatorowi mienia wniesionego na pokrycie funduszu założycielskiego ani w całości, ani w części, chyba że ustawa stanowi inaczej. Warto wskazać, że zwrot mienia fundatorowi jest możliwy jedynie w przypadku …

Czy można obniżyć wysokość funduszu założycielskiego fundacji rodzinnej? Read More »

Czy fundacja rodzinna może inwestować w kryptowaluty?

Warto przypomnieć, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie: Kwestia możliwości inwestowania przez fundację rodzinną w waluty wirtualne była przedmiotem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, kryptowaluta nie jest nie jest instrumentem finansowym, ani też nie może być uznana za prawo o podobnym charakterze do papierów wartościowych i …

Czy fundacja rodzinna może inwestować w kryptowaluty? Read More »

Fundacja rodzinna może nabyć Obligacje Skarbu Państwa dostępne na rynku wtórnym

Warto przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów, fundacje rodzinne nie mogą nabywać detalicznych obligacji skarbowych. Nie wyklucza to jednak nabywania skarbowych papierów wartościowych dostępnych na rynku wtórnym, co jest możliwe przez zakup obligacji skarbowych od Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DPSW), którzy nabyli je w ramach sprzedaży hurtowej. DPSW mogą być polskie banki oraz podmioty …

Fundacja rodzinna może nabyć Obligacje Skarbu Państwa dostępne na rynku wtórnym Read More »

Fundacja rodzinna a podatek od przychodów z budynków

Co do zasady fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, a obowiązek jego uiszczenia zachodzi wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie. Warto wskazać, że zwolnienie to nie ma zastosowania do podatku od przychodów z budynku. Obowiązek uiszczenia tego podatku zachodzi w przypadku, gdy budynek: Podstawę opodatkowania stanowi natomiast suma przychodów z poszczególnych …

Fundacja rodzinna a podatek od przychodów z budynków Read More »

Scroll to Top