Author name: GKOP21x

Nowelizacja wchodzi w życie

22 maja 2023 r. wejdzie w życie ustawa o fundacji rodzinnej zawierająca znowelizowane przepisy. Oznacza to, że: rozszerzeniu ulegnie grupa beneficjentów – będą oni mogli skorzystać z 10% stawki PIT, fundator oraz beneficjent będą mogli być wspólnikami spółki opodatkowanej na zasadach tzw. „estońskiego CIT-u”, w przypadku uzyskania przez fundację przychodów z najmu, dzierżawy lub innej …

Nowelizacja wchodzi w życie Read More »

Fundacja rodzinna a majątek wspólny małżonków

Ustawa o fundacji rodzinnej przewiduje zmiany m.in w zakresie spadkowym jak i podatkowym, ale nie przewiduje żadnych nowelizacji w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Najprościej mówiąc, oznacza to, że majątek wniesiony do fundacji będzie stanowić jej własność, a zatem nie będzie wchodził w skład majątku wspólnego małżonków, a więc w przypadku ewentualnego podziału majątek fundacji …

Fundacja rodzinna a majątek wspólny małżonków Read More »

Karny podatek CIT w przypadku uzyskania przychodów od podmiotów powiązanych z fundacją rodzinną

Zgodnie z projektowaną nowelizacją, w przypadku uzyskania przez fundację rodzinną przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją, fundacja będzie zobowiązana do uiszczenia podatku dochodowego w stawce 19%. Wymaga również podkreślenia, iż …

Karny podatek CIT w przypadku uzyskania przychodów od podmiotów powiązanych z fundacją rodzinną Read More »

Rozszerzenie grupy beneficjentów fundacji rodzinnej

Najnowsze zmiany ustawy o fundacji rodzinnej przewidują wprowadzenie trzeciej grupy beneficjentów, którzy zostaną objęci stawką 10% PIT z tytułu świadczeń wypłacanych z fundacji. Co do zasady będą to osoby z dalszej rodziny, które zostały poniekąd pominięte przy regulacjach dotyczących tzw. grupy 0 tj. m.in. zięć, synowa, ojczym, macocha, teściowie, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców.

Projekty rozporządzeń dotyczące rejestru fundacji rodzinnych

Na początku kwietnia Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dwa projekty rozporządzeń, dotyczących utworzenia nowego rejestru fundacji rodzinnych. Pierwotnie informacje o fundacjach miały znajdować się w Krajowym Rejestrze Sądowym, a proponowany rejestr ma być dedykowany stricte dla nowych podmiotów. Nowo utworzony rejestr ma być prowadzony w formie online poprzez system teleinformatyczny, a zgłoszenia ma dokonywać wyłącznie fundator lub …

Projekty rozporządzeń dotyczące rejestru fundacji rodzinnych Read More »

Wspólnik spółki na estońskim CIT może być fundatorem lub beneficjentem – nowelizacja ustawy

Projektowana zmiana przepisów o estońskim CIT dotyczącym możliwości posiadania przez fundatora i beneficjenta fundacji rodzinnej statusu wspólnika w spółce opodatkowanej tzw. estońskim CIT jest jedną z kluczowych i bardziej oczekiwanych zmian w zakresie opodatkowania fundacji rodzinnych. Warto jednak podkreślić, że udziały spółki korzystającej z reżimu estońskiego CIT nadal nie będą mogły zostać wniesione do fundacji …

Wspólnik spółki na estońskim CIT może być fundatorem lub beneficjentem – nowelizacja ustawy Read More »

Koncepcja tzw. ukrytych zysków

Nowelizacja ustawy o fundacji rodzinnej zakłada opodatkowanie fundacji rodzinnej 15% CIT w przypadku tzw. ukrytych zysków, które kojarzone są z przepisów o estońskim CIT. Ukryte zyski zostały określone przez ustawodawcę niezwykle szeroko i mogą to być odsetki, prowizje, wynagrodzenia i inne opłaty od jakiegokolwiek rodzaju pożyczki udzielonej fundacji rodzinnej przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z beneficjentem, …

Koncepcja tzw. ukrytych zysków Read More »

Scroll to Top